Voorwaarden

1. Tenzij anders is overeengekomen wordt de overeenkomst aangegaan voor een periode van een jaar. Opzegging dient plaats te vinden tenminste twee maanden voor afloop van de huurperiode. Behoudens opzegging wordt de huurovereenkomst telkens stilzwijgend verlengd met een periode van een jaar.

2. De totale huursom is verschuldigd bij vooruitbetaling en dient contant te worden betaald, tenzij anders is overeengekomen. De huurder blijft de overeengekomen huursom verschuldigd, ook indien hij van het gehuurde geen of slechts tijdelijk gebruik maakt. Indien huurder de huursom niet betaalt is de verhuurder gerechtigd de totale huursom te verhogen met een rente van 2,5% per maand.

3. Verhuurder sluit elke aansprakelijkheid voor schade met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade uit door (in verband met):

  • Zelfwerkzaamheid aan de gestalde zaak door of namens de huurder verricht.
  • Het door de huurder in de gehuurde opslagruimte brengen van en uithalen van hetgeen in de opslagruimte wordt ondergebracht.
  • Weersomstandigheden
  • Roken in de opslagruimte
  • De aanwezigheid van gasflessen in de opgeslagen zaken, alsmede in de opslagruimte.
  • Niet losgemaakte klemmen van accu’s
  • Lekkende olie, koelvloeistof, benzine en alle andere vloeistoffen uit de opgeslagen zaken.
  • Diefstal, brand of molest.

4. Alle kosten die gemaakt moeten worden voor de verwijdering van olie, koelvloeistof, benzine en alle andere vloeistoffen die verband houden met de opgeslagen zaken zijn onbeperkt voor rekening van de huurder, ook indien de huurovereenkomst reeds is beëindigd.

5. De huurder dient zorg te dragen voor een WA en Casco verzekering van de opgeslagen zaken.

6. Indien door toedoen van de huurder of door zijn nalatigheid gevaar voor schade dreigt of anders de veiligheid in gevaar zou kunnen worden gebracht is de verhuurder gemachtigd om op kosten van de huurder de naar zijn oordeel noodzakelijke voorzieningen te treffen. In spoedeisende gevallen zelfs zonder nadere waarschuwing en in alle andere gevallen, indien de huurder aan de gegeven waarschuwing binnen redelijke termijn geen gehoor geeft.

7. Indien verhuurder de voorwaarden (niet de huurprijs) wil wijzigen is dze gehouden twee maanden voorafgaand aan het eindigen van de huurovereenkomst de huurder hiervan op de hoogte te stellen. Indien huurder hiertegen binnen een maand geen bezwaar maakt wordt hij geacht hiermee in te stemmen.

8. De verhuurder houdt zich het recht voor de huurprijzen jaarlijks aan te passen met een percentage dat gelijkwaardig is aan de gemiddelde stijging van de huurprijzen in Nederland.

9. Indien na opzegging huurder nalatig blijkt om het van hem opgeslagene te verwijderen zal deze overeenkomst worden geacht onder dezelfde voorwaarden te zijn verlengd, dan wel heeft de verhuurder het recht om die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn tot het verplaatsen van het opgeslagene, een en ander op kosten van de huurder.

10. Huurder dient zelf zorg te dragen voor het in de gehuurde opslagruimte brengen van en uithalen van de opgeslagen zaken.